СООБЩЕНИЕ ФОНДА ГАРАНТИРОВАНИЯ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПОИСКУ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОГО БАНКА ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФИНРОСТБАНК»

На основании постановления Правления Национального банка Украины от 15.07.14 № 409 «Об отнесении ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА« ФИНРОСТБАНК »к категории неплатежеспособных» исполнительной дирекцией Фонда гарантирования вкладов физических лиц (далее - Фонд) 15.07.2014 принято решение № 55 о введении с 16.07. 2014 временной администрации и назначении уполномоченного лица Фонда гарантирования вкладов физических лиц на временную администрацию в ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФИНРОСТБАНК» (код ЕГРПОУ: 14366762, МФО: 328599, местонахождение: ул. Проспект Академика Глушко, дом 13, г. Одесса, 65104) (дальше АО «ФИНРОСТБАНК»).

В связи с этим Фонд сообщает о проведении поиска потенциальных инвесторов, которые могут быть привлечены к выводу банка с рынка.

Фонд предлагает потенциальным инвесторам такие способы выведения банка с рынка:

1) отчуждение всех или части активов и обязательств банка в пользу принимающего банка;

2) создание и продажа инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств банка;

3) продажа банка в целом.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

бульвар Тараса Шевченка, 33б, м. Київ, 01032, тел./факс (044) 333-35-56; тел. (044) 333-35-77

E-mail: fgvfo@fg.gov.ua, Web: http://www.fg.gov.ua

Код ЄДРПОУ 21708016

_____________________________________________________________________________________________

 

НОВИНИ ФОНДУ

24.07.2014

 

Повідомлення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо пошуку потенційних інвесторів неплатоспроможного банку

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНРОСТБАНК»

        

На підставі постанови Правління Національного банку України від 15.07.14 №409 «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНРОСТБАНК» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 15.07.2014 прийнято рішення №55 про запровадження з 16.07.2014 тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНРОСТБАНК» (код ЄДРПОУ: 14366762; МФО: 328599; місцезнаходження: вул. Проспект Академіка Глушка, будинок 13, м. Одеса, 65104) (далі –АТ «ФІНРОСТБАНК»).

 

         У зв’язку з цим Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) повідомляє про проведення пошуку потенційних інвесторів, що можуть бути залучені до виведення банку з ринку.

Фонд пропонує потенційним інвесторам такі способи виведення банку з ринку:

1) відчуження всіх або частини активів і зобов’язань банку на користь приймаючого банку;

2) створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань банку;

3) продаж банку в цілому.

Загальні дані про діяльність банку:

Дата заснування: 29.01.1993 року.

Ліцензії та дозволи банку:

1) Банківська ліцензія №143 від 07.11.2011р.

2) Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій № 143-2 від 20.01.2014 ;

3)  «Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування», серія АЕ,  №263500, дата видачі: 01.10.2013;

4)  «Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність депозитарної установи», серія АЕ, № 263499, дата видачі: 01.10.2013.

5) «Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: Брокерська діяльність», серія АВ, № 520493, дата видачі: 26.03.2010.

6) «Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: Дилерська діяльність», серія АВ, № 520494, дата видачі: 26.03.2010.

7) «Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: Андеррайтинг», серія АВ, № 520495, дата видачі: 26.03.2010.

 

Спеціалізація банку

 

Згідно зі статтею 4 Закону України «Про банки і банківську діяльність», що встановлює критерії спеціалізації, банк є універсальним банком. Показники фінансового стану банку за станом на 16 липня 2014 року наведені нижче.

Звіт про фінансовий стан банку

Активи

 

Готівкові кошти

189 638,17

Банківські метали

4 915,14

Кошти у Національному банку

10 817 459,36

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ та інші ЦП, що емітовані НБУ

0,00

Кошти в інших банках

597 624 178,93

Резерви під заборгованість інших банків

(883 269,29)

В тому числі: кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках

247 275 769,00

Цінні папери в торговому портфелі банку

61 933 630,45

Цінні папери в портфелі банку на продаж, в т.ч.

0,00

Інвестиції в інші асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу; 

0,00

Кредити та заборгованість клієнтів

858 792 806,95

Резерви під заборгованість за кредитами,що надані клієнтам

(54 702 157,03)

Цінні папери в портфелі банку до погашення

0,00

Довгострокові вкладення до асоційованих компаній та дочірніх установ

0,00

Основні засоби та нематеріальні активи

22 262 703,25

Нараховані доходи до отримання, у тому числі

44 625 373,45

Нараховані доходи по МБК

695 866,65

Нараховані доходи по кредитам

43 929 506,80

Нараховані доходи за цінними паперами

0,00

Кошти, надані філіям в т.ч.коррахунок

0,00

Інші активи

14 110 444,73

Усього активів

1 554 775 724,11

 

 

Зобов'язання

 

Кошти банків в т.ч. коррахунок

397 589 163,69

В тому числі: кореспондентські рахунки інших банків

251 380 118,64

Кошти клієнтів

898 385 321,11

депозити фізичних осіб

688 495 936,12

поточні рахунки фізичних осіб

133 086 355,98

депозити юридичних осіб

1 369 913,16

поточні рахунки юридичних осіб

75 433 115,85

Інші депозити

0,00

Боргові цінні папери, емітовані банком

0,00

Нараховані витрати до сплати, у тому числі

25 308 327,28

Нараховані витрати по МБК

242 990,21

Нараховані витрати за коштами клієнтів банку

24 449 823,42

Нараховані витрати за субординованим боргом

615 513,65

Кошти, отримані від філій

0,00

Інші зобов’язання

23 184 768,67

Субординований борг

68 998 599,49

Усього зобов'язань

1 413 466 180,24

 

 

Власний капітал

 

Зареєстрований статутний капітал банку

127 000 000,00

Сплачений незареєстрований статутний капітал банку

0,00

Власні акції банку, які викуплені в акціонерів

0,00

Дивіденди, які направлені на збільшення статутного капіталу

0,00

 

 

Статутний капітал

127 000 000,00

Емісійні різниці

0,00

Резерви

14 232 172,65

Резерви переоцінки

0,00

Фінансовий результат поточного року

77 371,22

Усього власного капіталу

141 309 543,87

 

 

Усього зобов’язань та капіталу

1 554 775 724,11

 

Сума коштів фізичних осіб, що може бути відшкодована Фондом, на           21 липня 2014 року за даними звітності складала 523 525 136,2 грн. 

Вимоги до потенційних інвесторів

         Потенційний інвестор, який планує брати участь у виведенні банку з ринку зобов’язаний отримати погодження Національного банку України набуття істотної участі в банку, що передбачено Положенням про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від               08 вересня 2011 року №306, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України            18 жовтня 2011 року за №1203/19941 (крім способу виведення банку з ринку шляхом відчуження всіх або частини активів і зобов’язань).

         Перелік документів, які необхідно подати потенційному інвестору до Фонду для визнання такого інвестора кваліфікованим, передбачений підпунктами 3.6 та 3.7 глави 3 розділу ІІІ Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05.07.2012 №2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за №1581/21893 (далі – Положення про виведення).

         Визнання потенційних інвесторів кваліфікованими та проведення серед них конкурсу з вибору кваліфікованого інвестора буде відбуватися згідно із Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та Положенням про виведення. Форма документу, необхідного для подачі до Фонду для участі у конкурсі з вибору кваліфікованого інвестора, наведена у додатку 2 до Положення про виведення.

         Фондом здійснюється прийом документів від потенційних інвесторів для визнання їх кваліфікованими, у тому числі отримання згоди про можливість участі у конкурсі та цінової пропозиції до 16:00 год. 08.08.2014.

         Адреса, за якою приймаються документи: 01032, м.Київ, бульвар Шевченка, 33-Б, 6 поверх (тел. 333-35-68).

 

         Участь у купівлі активів та передачі зобов’язань банку мають право брати виключно банки.